Заходи щодо запобігання проявам корупції

 

Додаток № 1

до наказу  № 124

від 15.10.2015р

 

Антикорупційна програма

Дубровицького управління водного господарства

 

1. Загальні положення, сфера застосування антикорупційної програми та

коло осіб, на які поширюються її положення

1.1. Визначення термінів

В Антикорупційній програмі наведені нижче терміни вживаються в

такому значенні:

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової

залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення

(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи,

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, дорученьтощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним

побутом і мають взаємні права та обов’язки із посадовою особою (крім осіб,

взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), утому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, атакож – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати,вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід,баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть,теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції,

вчинене посадовою особою, за яке законом встановлено кримінальну,

дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання посадовою особою, наданих їй службових

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на їївимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу допротиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язанихз ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують беззаконних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у посадової особи

приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи

представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи

неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій підчас виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчоюмінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак

корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання

корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою, за яке

законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або

цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у

тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому

числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,

політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом

посадової особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що

впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на

вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи

прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне

бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

суб’єкти декларування – посадові особи, інші особи, які зобов’язані

подавати декларацію;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому

числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, іншіособи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємніправа та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не маютьхарактеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але неперебувають у шлюбі.

1.2. Антикорупційна програма (далі-Програма) встановлює комплекс

правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупціїв діяльності Дубровицького управління водного господарства (Дубровицького УВГ).

1.3. Програма розроблена відповідно до вимог ст.ст. 62, 63 Закону

України №1700-VII від 14.10.2014 року «Про запобігання корупції».

До актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного

законодавства України, належать наступні:

Конституція України;

Закон України №1700-VII від 14.10.2014 року «Про запобігання

корупції»;

Закону України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне

антикорупційне бюро України»;

Закону України від 14.10.2014 № 1699-VІІ «Про засади державної

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на

2014-2017 роки»;

Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від

18 жовтня 2006 року № 251-V);

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією

(ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-

IV);

Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією

(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про

боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18

жовтня 2006 року № 253-V);

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

1.4. Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників Дубровицького УВГ, в тому числі посадових осіб, що постійно або

тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально

уповноважені на виконання таких обов’язків (начальник управління, його

заступник, головний бухгалтер, головний економіст, головні та провідні спеціалісти ,начальник станції насосной, інженери-гідротехникі та інші спеціалісти , які є суб’єктамидекларування).

 

1.5. Антикорупційну програму повинні знати всі працівники Дубровицького УВГ.

 Текст антикорупційної програми повинен перебувати у

постійному відкритому доступі для працівниківуправління.

1.6. Метою Антикорупційної програми є впровадження дієвих механізмів

профілактики корупційних правопорушень в Дубровицькому УВГ, усунення

корупційних передумов ведення господарської діяльності, формування

негативного ставлення до проявів корупції.

 

2. Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності  Дубровицького УВГ

  

       До антикорупційних заходів, які проводяться в управлінні  під час здійснення господарської діяльності відносяться:

2.1. Розробка та вжиття заходів, що реалізуються Конституцією України,

укладеним міжнародним договорам, законодавству України і іншим

нормативно-правовим актам, які є необхідними та обґрунтованими для

запобігання і протидії корупції у діяльності управління, а саме:

– положення про конфлікт інтересів;

– введення в договори, пов’язані з господарською діяльністю

управління, стандартного антикорупційного застереження;

 1. 2. Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити

ймовірність залучення управління, його керівників і співробітників в

корупційну діяльність, які здійснюється з урахуванням корупційних ризиків:

– процедура інформування працівниками керівництва управління

про випадки схилення їх до вчинення корупційних порушень і порядку

розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачізазначеної інформації (механізмів «зворотного зв’язку», телефону довіритощо);

– процедура інформування робітниками керівництва управління

про відому працівникові інформацію щодо випадків вчинення корупційних

правопорушень іншими працівниками, контрагентами або іншими особами тапорядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналівпередачі позначеної інформації (механізмів «зворотного зв’язку», телефонудовіри тощо);

– процедура інформування працівниками керівництва управління

про виникнення конфлікту інтересів та порядку врегулювання виявленого

конфлікту інтересів;

– процедура захисту працівників, які повідомили про корупційні

правопорушення в діяльності управління, від формальних та неформальних

санкцій;

– ротація прцівників, які займають посади, пов’язані з високим

корупційним ризиком.

 1. 3. Регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених

антикорупційних стандартів і процедур, а також контроль за їх виконанням:

– проведення регулярної оцінки результатів роботи з протидії корупції;

– підготовка та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу

та досягнуті результати у сфері протидії корупції.

 1. 4. Відкритий доступ працівників управління до інформації про положення

антикорупційного законодавства та їх активна участь у формуванні та реалізаціїантикорупційних стандартів і процедур:

– своєчасне ознайомлення працівників з нормативними документами,

що регламентують питання попередження та протидії корупції на підприємстві.

– проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії

корупції;

– залучення зовнішніх фахівців, правоохоронних органів для проведення

профілактичних бесід.

 1. 5. Забезпечення інформування контрагентів, партнерів та громадськості проприйняті   в управлінні антикорупційних стандартів ведення

господарської діяльності.

 

 1. 6. Особистий приклад керівництва  управління в  формуванні культури

нетерпимості до корупції і в створенні системи запобігання та протидії

корупції.

 

 1. 7. Перелік заборон працівникам Дубровицького УВГ.

Посадовим особам підприємства заборонено:  

– використовувати своє службове становище з метою одержання

неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе

чи інших осіб, у тому числі:

а) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні

ними господарської діяльності, отриманні  пільг, укладанні контрактів

(у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг);

б) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг

перед іншими кандидатами на цю посаду;

в) неправомірно втручатися в діяльність інших посадових осіб;

г) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у

зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та

прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків;

– відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої

передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі

інформацію;

– мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 1. 8. Заходи, які вживають посадові особи управління у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

Посадові особи управління, у разі надходження пропозиції щодо

неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси,

зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

– відмовитися від пропозиції;

– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

– письмово повідомити про пропозицію  начальника управління.

 1. 9. У разі виявлення посадовою особою у своєму службовому приміщенні

майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунку, вона зобов’язананевідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цейфакт особу –уповноваженого з питань  профілактики правопорушень тазапобігання корупції та начальника управління.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або

подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила

неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником, особою

уповноваженим з питань  профілактики правопорушень тазапобігання корупції та начальником  управління.

   2.10.У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє начальником Дубровицького УВГ  акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує заступник начальника,особа- уповноважена з профілактики правопорушень та запобігання корупції.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки

зберігаються у структурному підрозділі підприємства, визначеному

організаційно-розпорядчим документом.

Уповноважена особа забезпечує передачу предметів неправомірної вигоди, а також одержаних чи виявлених подарунків до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не пізніше ніж протягом 15 календарних днів після складання акту про їх виявлення.

У випадку наявності у посадової особи управління  сумнівівщодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово

звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженої особи  або до територіального органу Національного агентства.

 1. 11. Шляхи внутрішнього та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

на підприємстві.

1. Посадові особи Дубровицького УВГ зобов’язані:

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного

конфлікту інтересів;

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа

дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту

інтересів;

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту

інтересів.

Посадові особи управління не можуть прямо чи опосередковано

спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій абобездіяльності на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересівтретіх осіб.

Начальник управління  протягом двох робочих днів після отримання

повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційногоконфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів,про що повідомляє відповідну особу.

 1. 12. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту

інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження доступу особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

Особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть

самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення

відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документівначальнику управління.

 

3. Норми професійної етики працівників Дубровицького УВГ.

3.1. Посадові особи та робітники управління, під час виконання своїх

службових обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися вимог Закону

України «Про запобігання корупції» та загальновизнаних етичних норм

поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегамиі підлеглими.

3.2. Посадові особи та робітники управління, представляючи Дубровицьке УВГ, діють виключно в інтересах підприємства, а саме:

зобов’язані не використовувати службові повноваження в інтересах

політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

– діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте

ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні

або інші особисті погляди чи переконання;

– сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують

службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення

посадовців, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не

допускають зловживань та неефективного використання власності

підприємства;

– не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та

іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з

виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім

випадків, встановлених законом;

– незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи

доручень керівництва, якщо вони суперечать закону;

– самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи

доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чидоручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає

незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом

правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державнимабо суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомитипро це начальника управління та Уповноваженого з профілактики правопорушень та запобігання корупції..

 

4. Права і обов’язки працівників у зв’язку із запобіганням і

протидією корупції у діяльності Дубровицького УВГ

4.1. Посадові особи та працівники управління, яківиконують роботу та перебувають з підприємством у трудових відносинах,мають право:

– користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам

України Конституцією і Законами України;

– брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень

рішень;

– одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій,

органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з

питань, що належать до їх компетенції;

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до

себе з боку керівників, співробітників і громадян;

– вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових

повноважень за посадою;

– на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та

стажу роботи;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей,

сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на

заміщення посад більш високої категорії;

– вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на

думку співробітника, звинувачень або підозри;

– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови

праці;

– на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

– захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у

судовому порядку.

4.2. Посадові особи зобов’язані:

– не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень,

пов’язаних з діяльністю підприємства;

– утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність

вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;

– невідкладно інформувати уповноваженого з профілактикиправопорушень та запобігання корупції та начальника управління  про випадки підбурення до вчинення корупційногоправопорушення, пов’язаного з діяльністю підприємства;

– невідкладно інформувати уповноваженого з профілактикиправопорушень та запобігання корупції та начальника управління про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцієюправопорушень іншими працівниками підприємства або іншими особами;

– вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та

негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений

суб’єкт у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніхсправ України, Національне антикорупційне бюро України, Національнеагентство з питань запобігання корупції) у разі виявлення корупційного абопов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації провчинення такого правопорушення    працівниками Дубровицького УВГ;

– невідкладно інформувати уповноваженого з профілактикиправопорушень та запобігання корупції та начальника управління про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

– подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання

фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку.

Посадові особи Дубровицького УВГ вправі у визначеномузаконодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутись зароз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного

законодавства (в тому числі врегулювання конфлікту інтересів) до особиУповноваженогоз профілактики правопорушеньта запобігання корупції.

4.3. Посадовим особам Дубровицького УВГзабороняється:

– використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з

цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших

осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно підприємства або кошти вприватних інтересах;

– безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати

подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку

із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, якадарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;

– прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до

прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користьсвоїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

5. Права і обов’язки  особи, на яку покладено обов’язки з профілактики правопорушень та запобігання корупції.

 5.1. Посада Уповноваженогоз профілактики правопорушень та запобігання корупції в Дубровицьком УВГ не передбачена штатним розписом.

 Обов’язки Уповноваженого з профілактики правопорушеньпокладаються відповідно до законодавства про працю на посадову особу управління

начальником Дубровицького УВГ.

5.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми

діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я

виконувати відповідні обов’язки.

5.3. Не може бути покладені обов’язки Уповноваженого  на особу, яка:

– має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

– за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

– звільнена з посад у державних органах, органах влади та органах

місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, –

протягом трьох років з дня такого звільнення.

– несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційнийконфлікт інтересів з діяльністю управління.

5.4. До обов’язків Уповноваженого  відноситься:

– організація роботи з питань запобігання корупції на підприємстві;

– взаємодія з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії

корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національнеантикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобіганнякорупції), Рівненським обласним управлінням водного господарства  та іншими відомчими контролюючими,охоронними підрозділами;

– взаємодія з правоохоронними та судовими органами щодо отримання

інформації про правопорушення, вчинені працівниками управління,

здійснення аналізу та опрацювання такої інформації, контроль вжиття

відповідних заходів реагування;

– опрацювання державних та відомчих програмних, нормативно-правових

документів з питань запобігання корупції, своєчасне доведення їх вимоги до

працівників управління, організація та контроль стану їх виконання;

– розробка та запровадження заходів щодо запобігання корупції, а також

здійснення контролю за їх проведенням;

– надання методичної та консультативної допомоги керівництву та

працівникам управління з питань застосування та виконання вимог

законодавства щодо запобігання корупції;

– вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його

усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання

конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних

правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб управління, внесення

начальнику управління пропозицій щодо усунення таких ризиків;

– надання допомоги у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і

зобов’язання фінансового характеру посадових осіб підприємства;

– повідомлення у письмовій формі начальнику УВГ про факти, що

можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими

особами управління;

– ведення обліку правопорушень та корупційних діянь, вчинених

працівниками управління, контролює вжиття заходів до правопорушників таїх відповідальних працівників;

– розгляд в межах повноважень повідомлень, заяв, звернень громадян

щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних діянь;

– підготовка керівництву УВГ, відомчим та контролюючим органам   інформаційних та звітнихматеріалів щодо стану корупції в управлінніі;

– внесення пропозицій керівництву УВГ щодо удосконалення

роботи з питань запобігання корупції, усунення чинників, що сприяють їх

вчиненню;

– в межах повноважень здійснення контролю за організацією та

проведенням торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти

управління, участь у процедурі укладення договорів оренди майнових

комплексів та нерухомого майна, що є власністю УВГ.

5.5. Відповідно до  обов’язків, має право:

– вимагати від посадових осіб управління неухильного виконання

наказів, розпоряджень керівництва з питань запобігання корупції;

– здійснювати робочі контакти з представниками правоохоронних та

контролюючих органів, інших органів виконавчої влади;

– вносити на розгляд керівництва управління пропозиціїщодо підвищення ефективності профілактичної роботи з протидії корупції;

– за дорученням керівництва УВГ перевірятидотримання структурними підрозділами управління вимог чинногозаконодавства;

– отримувати від структурних підрозділів управління звіти, документи,

інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків;

– проводити перевірки структурних підрозділів управління щодо стану

організації роботи та неухильного виконання заходів з питань запобігання

корупції. Складати акти за виявленими при перевірці порушеннями;

– отримувати від посадових осіб структурних підрозділів управління

письмові пояснення, довідки та копії документів з питань, що виникають під

час проведення перевірок;

– порушувати клопотання перед керівництвом управління щодо

притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб УВГ, у разі

виявлення грубих і систематичних порушень чинного законодавства, вимог

відомчих нормативно-правових документів;

– надавати на розгляд керівництву УВГ проекти наказів щодо

стану запобігання корупції в управлінні.

 

6 . Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності ДубровицькогоУВГ, а також оцінки результатів здійснення передбачених неюзаходів.

6.1. Управління забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та

обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності УВГ.

 Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх

виконанням забезпечує Уповноважений з урахуванням вимогцієї Антикорупційної програми.

6.2. Аналіз дотримання посадовими особами Дубровицького УВГ

вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи

інших документів підприємства з питань запобігання корупції здійснюється

Уповноваженим  шляхом:

– аналізу інформації щодо причетності працівників управління  до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцієюправопорушень;

– дослідження окремих сфер діяльності управління з метоюудосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків;

– проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих,

виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів

підприємства.

– проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами управління

 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язанняфінансового характеру;

– проведення перевірки організації роботи із запобігання корупції у

структурних підрозділах управління.

 

 7. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого

працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного

правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

  7.1. Уповноважений з профілактики правопорушень та запобігання корупції забезпечує умови для повідомлення працівниками управління  про порушення корупційного законодавства іншою особою, зокрема через телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку.

 7.2. Повідомлення про порушення вимог Закону України «Прозапобігання корупції» може бути здійснене співробітником управління без

зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про виявлені

порушення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується

конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімнеповідомлення про порушення підлягає перевірці у термін не більше

п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевіритиінформацію, що міститься в повідомленні, неможливо начальник

УВГ або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення

до тридцяти днів від дня його отримання.

7.3. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про

порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений

забезпечує подання начальнику УВГ пропозицій щодо

вжиття заходів для:

– припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

– інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії

корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національнеантикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобіганнякорупції) у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративногоправопорушення.

 7.4 Уповноважений  не вправі розголошувати інформацію,

отриману від працівників управління відповідно до цього розділу

Антикорупційної програми, крім випадків, визначених законодавством.

 7.5 У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про

порушення корупційного законодавства начальник Дубровицького УВГ

вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його

наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у

випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного

правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сферіпротидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України,Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питаньзапобігання корупції).

 

8. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

8.1. Дубровицьке УВГ забезпечує визначені законодавством умови

для захисту працівників управління, які надають допомогу в запобіганні та

протидії корупції в діяльності УВГ (далі – викривач).

8.2. Працівник управління, що надає допомогу в запобіганні та протидії

корупції в УВГ, не може бути звільнений чи примушенийдо звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з

боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація,зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітноїплати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нимпро порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

8.3. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його

згодою, крім випадків, встановлених законом.

8.4. При наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача абойого близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення

вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

– повідомити Уповноваженого  для подальшогоінформування правоохоронних органів згідно з законодавством;

– поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів,

передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть

участь у кримінальному судочинстві».

8.5. Будь-який працівник управління, у тому числіУповноважений, за протиправне розголошення конфіденційної інформаціїможе бути притягнутий до відповідальності відповідно до вимог чинногозаконодавства.

 

9. Процедура інформування Уповноваженого працівниками

підприємства про виникнення реального, потенційного конфлікту

інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

9.1. Посадові особи Дубровицького УВГ зобов’язані:

– вживати заходи щодо недопущення виникнення реального,

потенційного конфлікту інтересів;

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли

дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи

потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника;

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту

інтересів;

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту

інтересів.

Начальник Дубровицького УВГ  протягом двох робочих днів після

отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи

потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання.

конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Посадова особа, якому стало відомо про конфліктінтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені закономзаходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (втому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у

підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту

інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального

органу Національного агентства  та не пізніше наступного

робочого дня зобов’язана письмово повідомити  про це Уповноваженого.

9.2. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється

начальником Дубровицького УВГ в межах його повноважень шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття

рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного

конфлікту інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою

відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження доступу особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

 

10. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до

працівників, які порушують положення антикорупційної програми

10.1. У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення

антикорупційного законодавства посадовими особами та працівниками управління , Уповноважений   вживає такі заходи:

– ініціює в установленому на підприємстві порядку застосування

дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

– ініціює в установленому на підприємстві порядку вжиття передбачених

цією Антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження

виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації проймовірне порушення антикорупційного законодавства посадовою особою Дубровицького УВГ;

– інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб’єктів

у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справУкраїни, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство зпитань запобігання корупції) про виявлені порушення для вжиття ними заходів,передбачених законодавством.

10.2. Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб

та працівників управління, що допустили порушення чи неналежне

виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм

трудового законодавства.

 

11.Співпраця Дубровицького УВГ з спеціально уповноваженими

суб’єктами у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніхсправ України, Національне антикорупційне бюро України, Національнеагентство з питань запобігання корупції) здійснюється у формі:

– надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних

органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності організації з

питань запобігання та протидії корупції;

– надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних

органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних

злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи.

 

12. Порядок внесення змін до антикорупційної програми.

12.1. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться керівництвом

Дубровицького УВГ в установленому на підприємстві порядку з

урахуванням особливостей, визначених цим розділом Антикорупційної

програми.

12.2. Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких

випадках:

– у разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у

відповідність із новими актами антикорупційного законодавства України

(змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

– з ініціативи Уповноваженого , начальника управління з метою уточнення чи удосконалення окремих положеньАнтикорупційної програми;

– у випадку внесення змін в діючу Антикорупційну програму управління

 начальник підприємства забезпечує внесення змін до неї протягом 3 місяців з дня набрання чинності нових актів антикорупційного

законодавства чи внесення змін до діючих;

– у випадку внесення змін за ініціативи Уповноваженного

зміни до неї можуть вноситись у разі, якщо їх зміст не суперечить вимогамдіючого антикорупційного законодавства.

12.3. Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми

подаються Уповноваженим до начальника управління  у письмовому вигляді в установленому на підприємстві порядку.

12.4. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться після їх

обговорення на конференції трудового колективу Дубровицького УВГ.

12.5. Зміни до цієї Антикорупційної програми оприлюднюються у

відкритому доступі та на сайті підприємства не пізніше ніж протягом 10календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

 

Чинне антикорупційне законодавсто

 • Конституція України;
 • Закон України №1700-VII від 14.10.2014 року «Про запобігання корупції»;
 • Закон України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне антикорупційне бюро України»;
 • Закон України від 14.10.2014 № 1699-VІІ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;
 • Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V);
 • Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476- IV);
 • Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року № 253-V);
 • Кримінальний кодекс України;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Корупція в нашій країні справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, органічна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інституцій, добробут, завдає шкоди національній безпеці.

Отже, корупція стала універсальною проблемою. Вона найбільше вражає систему відносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування в процесі реалізації першими своїх конституційних прав. Така ситуація підриває основи ідеології суспільства, так як громадяни починають сприймати корупцію як «спрощену форму» отримання адміністративних послуг.

За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми.

Прийняття нового антикорупційного законодавства – відправна точка в процесі протидії, запобіганні і саме боротьби з корупцією. Одна з першочергових задач вказаного державного підходу – змінити переконання більшості громадян в необхідності вирішувати свої питання в органах влади через хабарі. Крім того, необхідно виховувати непримиренність населення до корупції, переконати людей в спроможності держави покарати чиновника за вчинені правопорушення.

Мета прийняття нового антикорупційного законодавства.

В процесі антикорупційної політики в Україні позитивним є визначення стратегії, тактики і конкретних заходів діяльності у цій сфері. Відповідно, основою такого підходу має бути розробка і прийняття відповідних законодавчих актів.

Сутність антикорупційного законодавства полягає в наступному:

1)обмежити, нейтралізувати чи усунути фактори корупції:

 • запобігти конфлікту інтересів,
 • нормативно визначити рамки етичної поведінки особи, уповноваженої на виконання завдань і функцій держави,
 • зробити вчинення корупційних правопорушень справою невигідною і ризикованою, а врешті-решт досягти того, щоб особа чесно і сумлінно виконувала свої службові обов’язки;

2) чітко визначити ознаки і склад корупційних правопорушень:

3) передбачити адекватні заходи відповідальності за їх вчинення,

4) належним чином врегулювати діяльність органів державної влади та їх окремих підрозділів, які безпосередньо протидіють корупції.

Боротися з корупцією слід правовим методом – шляхом законодавчого регулювання. Першочергового значення набуває необхідність на законодавчому рівні закріпити цілісний механізм протидії корупції та створити систему діяльності органів, які будуть безпосередньо реалізовувати антикорупційні заходи.

7 квітня 2011 року Верховною Радою України був ухвалений Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 3206-VI. Після підписання його Президентом України він набрав чинності з 1 липня 2011 року. Розробкою закону за ініціативою Президента України безпосередньо займався Національний антикорупційний комітет при підтримці Міністерства юстиції України. В нормативному акті враховано пропозиції фахівців, науковців та практиків. Він отримав схвальні відгуки з боку експертів Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO), яка відповідно до Плану дій Україна – ЄС контролює виконання взятих нашою державою зобов’язань. Положення Закону також узгоджені  з Конвенцією ООН проти корупції.

Крім того, одночасно був прийнятий за № 3207-VI Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення ”.

Базовим законодавчим актом в Україні став Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», що передбачає:

5) правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції з урахуванням положень міжнародних договорів з цих питань;

6) розширення переліку корупційних діянь, видів корупційних адміністративних правопорушень;

7) поділ корупційних діянь за ступенем суспільної небезпеки на види згідно з відповідальністю, що настає за їх вчинення (кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова);

8) розширення суб’єктів корупції;

9) ефективні заходи щодо запобігання та розслідування фактів корупції.

Основними завданнями зазначеного Закону є: гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами та правовими стандартами, визначення єдиного підходу до розуміння сутності корупції, різновидів її проявів, законодавчого врегулювання юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь.

Поняття «корупція» та інші терміни.

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», враховує досвід законодавчого регулювання зарубіжних країн та недоліки втраченого чинність Закону України «Про боротьбу з корупцією», який містив лише заходи відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією. Термін «боротьба» асоціюється, переважно, з моментом активного наступу на корупцію із застосуванням репресивних заходів кримінально-правового та іншого характеру, з протидією конкретним проявам. Зазвичай, він не ототожнюється з антикорупційними заходами профілактичного характеру.

Натомість, в новому Законі передбачено обмеження, які мають попереджувальний характер і спрямовані на запобігання корупції. Протидія корупції включає широкий спектр заходів, спрямованих на мінімізацію її обсягів та обмеження впливу на соціальні процеси, усунення соціальних передумов і причин правопорушень.

Визначення поняття «корупція»

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» Закон України «Про боротьбу з корупцією»
Використання особою, зазначеною в частині 1 статті 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині 1 статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей Під корупцією в цьому законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, направлена на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг

Крім того, Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» визначено перелік термінів, які раніше не вживалися, а саме:

безпосереднє підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням; близькі особи – подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 4 цього Закону;

конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішення, а також на вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність; неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру,що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

За умов наявних масштабів розповсюдження корупції в суспільстві, нове законодавство акцентує увагу саме на усуненні причин, а не на боротьбі з конкретними її проявами. Саме тому, досить велика увага приділена превентивним методам впливу.

У Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» визначено, зокрема, наступні заходи, що пов’язані з діяльністю державних службовців:

1) встановлення спеціальних обмежень:

  • обмеження щодо використання службового становища;
  • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
  • обмеження щодо одержання дарунків (пожертв);
  • обмеження щодо роботи близьких осіб;
  • обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

2) фінансовий контроль;

3) урегулювання конфлікту інтересів;

4) кодекси поведінки;

5) антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів;

6) вимоги щодо прозорості інформації;

7) заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

Ознаки корупційних діянь

 Ознаками корупційних діянь є:

1) безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;

2) наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;

3) використання особою свого становища всупереч інтересам держави;

4) корислива мета або інша зацікавленість особи;

5) незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

 

 Практичні поради з питань запобігання та протидії корупції

1. Станьте прикладом для інших, демонструйте своєю поведінкою, що Ви

не будете терпіти і підтримувати корупцію.

2. Негайно припиняйте спроби корупції і повідомляйте про такі спроби

керівництву, атакож контактним особам з питань запобігання та протидії корупції.

3. Якщо у Вас з’являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу,

яка суперечить Вашим обов’язкам, покличте когось із своїх колег у якості свідка.

4. Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було б в будь-який момент перевірити.

5. Чітко розділяйте службову та приватну сфери у своєму житті. Перевіряйте, чи не має конфлікту інтересів між Вашими службовими обов’язками та особистими інтересами.

6. Допомагайте розкривати випадки корупції. Інформуйте керівництво про

ознаки корупційних правопорушень.

7. Допоможіть керівникам визначати недосконалі організаційні структури,

механізми, на тлі яких можуть виникнути корупційні прояви.

8. Вдосконалюйте свої знання з питань антикорупційної політики держави.

9. Вас вже втягнули до корупції? Звільніться від постійного страху перед

відкриттям. Відкрийте інформацію самі. Якщо Ваша інформація допоможе

повністю виявити існуючу проблему, то це пом’якшить відповідальність

 

Види відповідальності за корупційні правопорушення

Одним із ключових моментів стратегії боротьби з корупцією слід вважати

діяльність компетентних органів, спрямовану на забезпечення невідворотності відповідальності винних.

За вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на виконання

функцій держави, притягуються у встановленому законом порядку до:

1)кримінальної;

2)адміністративної;

3)цивільно-правової;

4)дисциплінарної відповідальності.

Слід зазначити, що новим законодавством змінено систему адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, яка діяла раніше та чітко розмежовано вимоги застосування кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння корупційного діяння.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення

корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним

рішенням суду законної сили заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Рівненське обласне управління водних ресурсів

Дубровицьке управління водного господарства

 

Наказ

 

23 лютого 2012 року                                                                                                          № 43

 

м. Дубровиця

 
Про затвердження заходів щодо запобігання корупційним та злочинним проявам

 

З метою систематизації у 2012 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою по запобіганню та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 та на виконання наказу Рівненського обласного управління водних ресурсів №12-В від 13.02.2012 р.,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи Дубровицького управління водного господарства на 2012 щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (додається).

2. Начальникам відділів та головним спеціалістам управління забезпечити безумовне виконання даних заходів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                                       С.Я. Сахвон

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Дубровицького УВГ

від 23.02.2012 року № 43

З А Х О Д И

Дубровицького управління водного господарства на 2012 рік

щодо забезпечення реалізації Державної програми по запобіганню та протидії корупції на 2011-2015 роки

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1 Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Протягом року Начальник управління

Заступник начальника

Начальники відділів

Головні спеціалісти:

Яцковець А.Г.

Садовський Б.М.

Легкий В.П.

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

Ус О.В.

Кулаков С.М.

2.Впроваджувати механізми зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001.Протягом року. Начальник управління

Заступник начальника

Начальники відділів

Головні спеціалісти:

Яцковець А.Г.

Садовський Б.М.

Легкий В.П.

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

Ус О.В.

Кулаков С.М.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

3.Дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду.Постійно.Начальник управління.

 

Заступник начальника

Начальники відділів

Головні спеціалісти:

Яцковець А.Г.

Садовський Б.М.

Легкий В.П.

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

Ус О.В.

Кулаков С.М.

4.З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є управління, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

Протягом року

                                                                                        В.о. начальника управління

                                                                                              Головний бухгалтер

Головний економіст

Яцковець А.Г.

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

5.Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до управління від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань.Протягом року.Начальник управління.                     

                                                                                           Заступник начальника

                                                                                                   Відділ кадрів

                                                                                                   Яцковець А.Г.

Дука А.М.

6. Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях виробничих нарад питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами.

Не менше 1 разу в півріччя

Головний бухгалтер

                                                                                                        Легка Н.Л.

7. Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна.

Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

Протягом року

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

Яцковець А.Г.

Легка Н.Л.

Гладкий Р.І.

1

2

3

4

5

8

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі управління, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності. Систематично висвітлювати діяльність управління на веб-сайті, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботу щодо запобігання службовим злочинам. Протягом року. Начальник управління.

Головний бухгалтер

Головний економіст

Юрисконсульт

Служба водних ресурсів

Яцковець А.Г.

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

Гладкий Р.І.

Мозоль Л.М.

9. Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками управління з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

Протягом року. В.о. начальника управління

                                                                                              Начальники відділів

Головні спеціалісти

Яцковець А.Г.

Кулаков С.М.

Ус. О.В.

Садовський Б.М.

Сорока Е.С.

Легка Н.Л.

10. Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Постійно.

Головний бухгалтер

Легка Н.Л.

11. Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання та виконання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей. Постійно

Юрисконсульт

Головний бухгалтер

Гладкий Р.І.

Легка Н.Л.

12.З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Протягом року.

Юрисконсульт

Головний бухгалтер

Гладкий Р.І.

Легка Н.Л.

1

2

3

4

5

13. Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації та проведення процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг. Постійно.

Голова комітету з конкурсних торгів

Юрисконсульт

Яцковець А.Г.

Гладкий Р.І.

14. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками управління. Протягом року.

Головний бухгалтер

Головний економіст

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

15. Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення. Постійно.

В.о. начальника управління

Головні спеціалісти

Юрисконсульт

 

Яцковець А.Г.

Садовський Б.М.

Янковський С.П.

Сорока Е.С.

Ус О.В.

Легка Н.Л.

Гладкий Р.І.

16.У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції.Постійно.Начальник управління.

Заступник начальника

Начальники відділів

Головні спеціалісти

Яцковець А.Г.

Садовський Б.М.

Легкий В.П.

Легка Н.Л.

Примакова В.М.

Ус О.В.

Кулаков С.М.

17.Систематично інформувати керівництво Облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції. Щоквартально.

Головний бухгалтер

Легка Н.Л.

 

 

 

Головний бухгалтер управління                                                                                    Н.Л. Легка

 

стамотологияghjldb tybt cfqnfhfcrhenrf cfqnf

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *